Coupli Your Coupleguard.. LOGO

#DÍKycouplii můžete jít na kasové trháky do kina

Vyhrajte 2 vstupenky do kina a menu pro dva

Soutěž pro páry

Soutěž o lístky do kina včetně menu pro 2 osoby

Párová #couplii výzva!!
pro všechny, kterým záleží na vztazích a používají ochránce vztahů Couplii, je tu!

VYHRAJTE 2 vstupenky do kina a menu pro dva

Pomalu se blíží jaro. Pojďme se po zimním spánku trochu protáhnout. Jak jinak než s partnerem, protože ve dvou se to lépe táhne.

VÝZVA ZNÍ NÁSLEDOVNĚ:
Vytvořte s partnerem každý alespoň jednu jógovou pozici a jako důkaz se nezapomeňte vyfotit.

Podmínky soutěže:

  • Fotku si dejte do příběhu, označte náš IG profil a chraňte si svůj vztah stažením Couplii aplikace.

Na splnění výzvy máte čas do středy 13. 3. 2024 do 18:00 hod. a výherce pak vyhlásíme ve 20:00 hod.

Budeme rádi za sdílení výzvy, ale není to podmínka účasti v soutěži. Děkujeme…

 

couplii_videoklip_vondrackova_zbiroh

Partneři akce

Vývoj aplikace

Ela Logo

Autor a partner

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o vstupenky do kina a menu pro dva


společnost couplii s.r.o.

se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00

IČO: 07942362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 125375 (dále jen „Společnost“)

jako pořadatel soutěže o vstupenky do kina a menu pro dva (dále jen „Soutěž“)
vyhlašuje tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“):

Soutěž se koná v období od 6.3.2024 do 13.3.2024 do 18:00 hodin na území České republiky zejména
prostřednictvím Aplikace COUPLII dostupné na Google Play a Apple App Store. Vlastníkem a provozovatelem Aplikace COUPLII je Společnost.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let, která splní následující podmínky:
Stažení aplikace Couplii zdarma na Google Play a Apple App Store a splnění výzvy v podobě vyfocení
se v libovolné jógové pozici s partnerem. Fotografii, kde se partneři vyfotí, pak dají do svého příběhu
na IG a označí IG profil Couplii.

Pokud si uživatel Aplikaci COUPLII do svého mobilního telefonu pouze nahraje a dále nečiní kroky
nezbytné pro účast v Soutěži, účastníkem Soutěže se nestává.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby,
které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke Společnosti.

Do Soutěže jsou vloženy tyto výhry:

– Dvě vstupenky do kina a menu pro dva

Losování výherců z registrovaných soutěžících proběhne dne 13.3.2024 v 19 hodin v sídle Společnosti.

Poté Společnost vyhlásí vítěze Soutěže na sociálních sítích. Losuje se jeden výherce, který obdrží
poukaz na vstupenky a menu pro dva a kino navštíví se svým partnerem. Nasdílením fotografií do
Soutěže, soutěžící uděluje souhlas s jejich případným zveřejněním. Vylosovaní výherci budou
Společností informováni o své výhře a budou jim sděleny podrobnosti.
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v Soutěži, ani jakákoli jiná
plnění než ta, uvedená v Pravidlech. Soutěžící berou na vědomí, že účast v Soutěži ani ceny není možné
vymáhat právní cestou.

Pokud se výherce výhry dle pokynů Společnosti z jakéhokoliv důvodu a/nebo bez uvedení důvodu
nezúčastní, jeho nárok na výhru zaniká; Společnost je pak oprávněna s ní naložit dle svého uvážení.
Pravidla účasti na výhře určuje Společnost. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Výhry jsou
neprodejné. V případě zjištění zneužití výhry může být soutěžící vyloučen z další účasti na Soutěži.
Soutěžící může být vyloučen ze Soutěže v případě, že Společnost zjistí, že došlo k podvodnému nebo
nekalému jednání ze strany Soutěžícího nebo k jednání, které neodpovídá Pravidlům.

Podrobnosti k užití Aplikace COUPLII a ke zpracování osobních údajů v rámci aplikace jsou uvedeny
v aplikaci. Každý soutěžící účastí v Soutěži potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a souhlasí se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu datum narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení,
telefonický kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je komunikace s výherci Soutěže. Doba
zpracování je doba nezbytně nutná pro vyhodnocení Soutěže, nejvýše 1 rok ode dne zahájení Soutěže,
následně budou tyto osobní údaje zničeny. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou zpracovávány
Společností na základě souhlasu soutěžících. Soutěžící je seznámen s tím, že má právo souhlas kdykoliv
odvolat dle podmínek zpracování osobních údajů uvedených v Aplikaci COUPLII, jakož i právo
požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící souhlas se zpracováním
osobních údajů uděluje svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s
informacemi o zpracování osobních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se Soutěže,
jakož i právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit Soutěž bez náhrady či změnit výhry
nebo jejich počet, a to zejména z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to po celou dobu jejího trvání;
změnu vyhlásí v Aplikaci COUPLII a na webových stránkách
https://couplii.com/project/soutez-o-listky-do-kina-pro-dva/.

Společnost nenese odpovědnost za případné vady výher ani za újmu, kterou by výherce utrpěl v
průběhu čerpání výhry. Společnost nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoli jiná plnění ze strany Společnosti než ta dle Pravidel. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v
souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými soutěžícím anebo v souvislosti s neuplatněním,
nevyzvednutím, nepřijetím, nevyužitím výhry.

Všichni soutěžící jsou těmito Pravidly vázáni. Ostatní vztahy výslovně neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V Praze dne 6.3.2024

Couplii s.r.o.