Coupli Your Coupleguard.. LOGO

#DÍKY COUPLII MŮŽETE BÝT U TOHO

Nezapomenutelná basketbalová show HARLEM GLOBETROTTERS

Soutěž pro páry

Vyhrajte 2 vstupenky a MAGIC PASS na HARLEM GLOBETROTTERS

Chcete vidět legendární Globetrotters a jejich jedinečnou basketbalovou show v Praze? A díky MAGIC PASS se s hráči i setkat?

Pokud ano, stačí splnit naší #CoupliiChallenge a máte šanci vyhrát 2 vstupenky na tento pátek 9. 2. 2024 do haly Královka v Praze.

Házet na koš jako oni asi většina z nás neumí. Ale není koš, jako koš, takže naše výzva zní následovně: Jděte s partnerem vynést odpadkový koš.

Musíte to ale zvládnout společně, jako tým. Vyfoťte se u toho a fotku nám pošlete do soukromé zprávy na náš IG Couplii profil.

Podmínkou, jak se dostat do slosování o 2 vstupenky na Globetrotters je, mít staženou aplikaci Couplii, která je zdarma.

Na splnění výzvy máte čas do čtvrtka 8. 2. 2024 do 18:00 h. Výherce vyhlásíme tentýž den ve 20:00 h.

A pokud zrovna neholdujete sportu, nemusíte smutnit, párové výzvy o zajímavé ceny budou pokračovat během celého roku – stačí sledovat náš web a žádná výzva vám neunikne!

 

couplii_videoklip_vondrackova_zbiroh

Partneři akce

Vývoj aplikace

Ela Logo

Autor a partner

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o dvě vstupenky a MAGIC PASS na show HarlemGlobetrotters

společnost couplii s.r.o.

se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00

IČO: 07942362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 125375 (dále jen „Společnost“)

jako pořadatel soutěže o ceny dvě vstupenky a MAGIC PASS na páteční show Harlem
Globetrotters (dále jen „Soutěž“) vyhlašuje tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“):

Soutěž se koná v období od 6.2.2024 do 8.2.2024 do 18:00 hodin na území České republiky zejména
prostřednictvím Aplikace COUPLII dostupné na Google Play a Apple App Store.

Vlastníkem a provozovatelem Aplikace COUPLII je Společnost.
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let, která splní následující podmínky:
Stažení aplikace Couplii zdarma na Google Play a Apple App Store zaslání fotografie, kde se partneři
vyfotí, jak společně vynáší odpadkový koš. A fotku nám zašle na IG do zpráv.

Pokud si uživatel Aplikaci COUPLII do svého mobilního telefonu pouze nahraje a dále nečiní kroky
nezbytné pro účast v Soutěži, účastníkem Soutěže se nestává. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby,
které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke Společnosti.

Do Soutěže jsou vloženy tyto výhry:
– Vstupenka pro dvě osoby na páteční show 09.02.2024 od 19:00 hod.
Sportovní hala Královka, Nad Královskou oborou 51, Praha 7-Bubeneč plus MAGIC
PASS (kde se před hrou můžete osobně setkat s hráči Harlem Globetrotters, kteří vám
předvedou geniální triky, můžete si s nimi zastřílet, dají vám autogram a můžete se
s nimi i vyfotit.

Losování výherců z registrovaných soutěžících proběhne dne 8.2.2024 ve 20 hodin v sídle Společnosti.
Poté Společnost vyhlásí vítěze Soutěže na sociálních sítích. Losuje se jeden výherce, který obdrží
vstupenku pro dvě osoby a na akci půjde se svým partnerem. Nasdílením fotografií do Soutěže,
soutěžící uděluje souhlas s jejich případným zveřejněním. Vylosovaní výherci budou Společností
informováni o své výhře a budou jim sděleny podrobnosti..

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v Soutěži, ani jakákoli jiná
plnění než ta, uvedená v Pravidlech. Soutěžící berou na vědomí, že účast v Soutěži ani ceny není možné
vymáhat právní cestou.
Pokud se výherce výhry dle pokynů Společnosti z jakéhokoliv důvodu a/nebo bez uvedení důvodu
nezúčastní, jeho nárok na výhru zaniká; Společnost je pak oprávněna s ní naložit dle svého uvážení.
Pravidla účasti na výhře určuje Společnost. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Výhry jsou
neprodejné. V případě zjištění zneužití výhry může být soutěžící vyloučen z další účasti na Soutěži.
Soutěžící může být vyloučen ze Soutěže v případě, že Společnost zjistí, že došlo k podvodnému nebo
nekalému jednání ze strany Soutěžícího nebo k jednání, které neodpovídá Pravidlům.

Podrobnosti k užití Aplikace COUPLII a ke zpracování osobních údajů v rámci aplikace jsou uvedeny
v aplikaci. Každý soutěžící účastí v Soutěži potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a souhlasí se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu datum narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení,
telefonický kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je komunikace s výherci Soutěže. Doba
zpracování je doba nezbytně nutná pro vyhodnocení Soutěže, nejvýše 1 rok ode dne zahájení Soutěže,
následně budou tyto osobní údaje zničeny. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou zpracovávány
Společností na základě souhlasu soutěžících. Soutěžící je seznámen s tím, že má právo souhlas kdykoliv
odvolat dle podmínek zpracování osobních údajů uvedených v Aplikaci COUPLII, jakož i právo
požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící souhlas se zpracováním
osobních údajů uděluje svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s
informacemi o zpracování osobních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se Soutěže,
jakož i právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit Soutěž bez náhrady či změnit výhry
nebo jejich počet, a to zejména z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to po celou dobu jejího trvání;
změnu vyhlásí v Aplikaci COUPLII a na webových stránkách
https://couplii.com/project/soutez-couplii-magic-pass-harlem-globetrotters-mares-leos.

Společnost nenese odpovědnost za případné vady výher ani za újmu, kterou by výherce utrpěl v
průběhu čerpání výhry. Společnost nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoli jiná plnění ze strany Společnosti než ta dle Pravidel. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v
souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými soutěžícím anebo v souvislosti s neuplatněním,
nevyzvednutím, nepřijetím, nevyužitím výhry.
Všichni soutěžící jsou těmito Pravidly vázáni. Ostatní vztahy výslovně neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Praze dne 6.2.2024

Couplii s.r.o.