Coupli Your Coupleguard.. LOGO

#DÍKY COUPLII budete mít plná bříška

Vyhrajte voucher na 2 000 Kč do libovolné restaurace

Soutěž pro páry

Sv. Valentýn: Soutěž o voucher v hodnotě 2 000 Kč do restaurace

Svátek zamilovaných již klepe na dveře a za několik dnů bude Den svatého Valentýna. A protože Couplii podporuje všechny zamilované dvojice, připravili jsme pro vás soutěž o voucher v hodnotě 2 000 Kč do restaurace dle vlastního výběru.

LOVE IS IN THE AIR…

Co pro účast v soutěži musíte udělat?

  • Ukažte nám, jak s partnerem společně fungujete v kuchyni a něco sladkého upečte.
  • Pořiďte společnou fotografii i s upečenou dobrotou a foto nám pošlete soukromou zprávou na náš IG Couplii profil.
  • Musíte mít s partnerem staženou aplikaci Couplii a společně být propojeni.

Na splnění výzvy máte čas do středy 14. 2. 2024 do 18:00 h. Výherce vyhlásíme tentýž den ve 20:00 h.

Držíme vám palce při společném pečení a těšíme se na vaše láskyplné dobroty.

Budeme rádi za sdílení výzvy, ale není to podmínka účasti v soutěži. Děkujeme…

 

couplii_videoklip_vondrackova_zbiroh

Partneři akce

Vývoj aplikace

Ela Logo

Autor a partner

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o voucher v hodnotě 2 000 Kč do restaurace dle svého výběru


společnost couplii s.r.o.

se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00

IČO: 07942362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 125375 (dále jen „Společnost“)

jako pořadatel soutěže o cenu 2.000 Kč do restaurace dle vlastního výběru (dále jen „Soutěž“)
vyhlašuje tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“):

 

Soutěž se koná v období od 11.2.2024 do 14.2.2024 do 18:00 hodin na území České republiky zejména
prostřednictvím Aplikace COUPLII dostupné na Google Play a Apple App Store. Vlastníkem a
provozovatelem Aplikace COUPLII je Společnost.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let, která splní následující podmínky:
Stažení aplikace Couplii zdarma na Google Play a Apple App Store a zaslání fotografie, kde se partneři
vyfotí, jak společně upekli něco sladkého. A fotku nám zašle na IG do zpráv.
Pokud si uživatel Aplikaci COUPLII do svého mobilního telefonu pouze nahraje a dále nečiní kroky
nezbytné pro účast v Soutěži, účastníkem Soutěže se nestává. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby,
které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke Společnosti.

Do Soutěže jsou vloženy tyto výhry:
– Voucher v hodnotě 2.000 Kč do restaurace dle vlastního výběru výherce

Losování výherců z registrovaných soutěžících proběhne dne 14. 2. 2024 v 19 hodin v sídle Společnosti.
Poté Společnost vyhlásí vítěze Soutěže na sociálních sítích. Losuje se jeden výherce, který obdrží
voucher do restaurace v hodnotě 2.000 Kč a restauraci navštíví se svým partnerem. Nasdílením
fotografií do Soutěže, soutěžící uděluje souhlas s jejich případným zveřejněním. Vylosovaní výherci
budou Společností informováni o své výhře a budou jim sděleny podrobnosti.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v Soutěži, ani jakákoli jiná
plnění než ta, uvedená v Pravidlech. Soutěžící berou na vědomí, že účast v Soutěži ani ceny není možné
vymáhat právní cestou.

Pokud se výherce výhry dle pokynů Společnosti z jakéhokoliv důvodu a/nebo bez uvedení důvodu
nezúčastní, jeho nárok na výhru zaniká; Společnost je pak oprávněna s ní naložit dle svého uvážení.
Pravidla účasti na výhře určuje Společnost. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Výhry jsou
neprodejné. V případě zjištění zneužití výhry může být soutěžící vyloučen z další účasti na Soutěži.
Soutěžící může být vyloučen ze Soutěže v případě, že Společnost zjistí, že došlo k podvodnému nebo
nekalému jednání ze strany Soutěžícího nebo k jednání, které neodpovídá Pravidlům.

Podrobnosti k užití Aplikace COUPLII a ke zpracování osobních údajů v rámci aplikace jsou uvedeny
v aplikaci. Každý soutěžící účastí v Soutěži potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a souhlasí se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu datum narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení,
telefonický kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je komunikace s výherci Soutěže. Doba
zpracování je doba nezbytně nutná pro vyhodnocení Soutěže, nejvýše 1 rok ode dne zahájení Soutěže,
následně budou tyto osobní údaje zničeny. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou zpracovávány

Společností na základě souhlasu soutěžících. Soutěžící je seznámen s tím, že má právo souhlas kdykoliv
odvolat dle podmínek zpracování osobních údajů uvedených v Aplikaci COUPLII, jakož i právo
požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Soutěžící souhlas se zpracováním
osobních údajů uděluje svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s
informacemi o zpracování osobních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se Soutěže,
jakož i právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit Soutěž bez náhrady či změnit výhry
nebo jejich počet, a to zejména z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to po celou dobu jejího trvání;
změnu vyhlásí v Aplikaci COUPLII a na webových stránkách
https://couplii.com/project/valentyn-couplii-soutez-do-restaurace/.

Společnost nenese odpovědnost za případné vady výher ani za újmu, kterou by výherce utrpěl v
průběhu čerpání výhry. Společnost nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoli jiná plnění ze strany Společnosti než ta dle Pravidel. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v
souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými soutěžícím anebo v souvislosti s neuplatněním,
nevyzvednutím, nepřijetím, nevyužitím výhry.

Všichni soutěžící jsou těmito Pravidly vázáni. Ostatní vztahy výslovně neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Praze dne 11. 2. 2024

 

Couplii s.r.o.