Coupli Your Coupleguard.. LOGO

WEB- zásady ochrany os. údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Jsme společnost couplii s.r.o. se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha, IČO 07942362, DIČ CZ07942362, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tyto zásady vysvětlují, co s Vašimi osobními údaji děláme.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé Vaší návštěvě našeho webu.
 3. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

B. Hlavní zásady, kterými se řídíme a zpracování osobních údajů

 • zákonnost, korektnost, transparentnost – osobní údaje zpracováváme na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči Vám transparentně,
 • omezení účelu – osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů – osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který je zpracováváme,
 • přesnost – osobní údaje se snažíme udržet maximálně přesné,
 • omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci a jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které je zpracováváme,
 • integrita a důvěrnost – zajišťujeme technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. Vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 5. informace jako je Vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně Vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se správou, zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty zejména prostřednictvím našich webových stránek, budou zpracovávány pro účely uvedené v těchto zásadách, účely uzavřené smlouvy anebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. správu našich webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení našich webových stránek právě Vám;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 12. vyřizování dotazů a stížností Vámi vznesených nebo jinak se Vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 14. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění Vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, orgánům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak to zákon dovoluje a je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich práv a oprávněných zájmů (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
 5. na žádost soudu nebo jiného příslušného orgánu o poskytnutí těchto osobních údajů.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme Vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

E. Mezinárodní přenosy osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zpracováváme, mohou být uchovávány, shromažďovány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

F. Uchovávání osobních údajů

 1. V této části F jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a likvidace osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Aniž je dotčen článek F 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:
 4. osobní údaje budou smazány nejpozději do 24 měsíců od momentu jejich nabytí
 5. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části F si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
 6. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 7. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 8. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

G. Bezpečnost Vašich osobních údajů

 1. Přijali jsme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně Vašich osobních údajů.
 2. Všechny Vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit, nicméně za účelem zajištění maximální bezpečnosti dat přijímáme veškerá nezbytná opatření.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

H. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

I. Vaše práva

Máte právo, abychom:

 • Vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o Vás spravujeme;
 • provedli opravu Vašich nepřesných osobních údajů;
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů;
 • omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud je popírána přesnost osobních údajů;
 • umožnili vyžádání si Vašich osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předání Vašich osobních údajů jinému subjektu;
 • umožnili vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • umožnili odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (tam kde je to možné).

Máte právo obrátit se s dotazy a stížnostmi na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně souhlasíte s tím, jak Vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, vyjma zákonných výjimek nebo Vám nabídneme možnost odhlášení z používání Vašich osobních údajů pro marketingové účely.

J. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

K. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které zpracováváme, opravit nebo aktualizovat.

L. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jak relační, tak trvalé soubory cookies.

 1. Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:
 2. Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače v případech, když uživatel navštíví webovou stránku, při sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách, pro umožnění používání nákupního košíku na webových stránkách, pro zlepšení použitelnosti webových stránek, při analýze použití webových stránek, pro správu webových stránek, kvůli zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek a pro přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele
 3. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat přes nastavení vašeho prohlížeče.

Aplikace - obchodní podmínky

Obchodní podmínky

podle ustanovení §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen„NOZ“)

obchodní společnosti couplii s.r.o.
se sídlem Praha, NovéMěsto, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00
IČO: 07942362
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310237
(dále jen „Společnost“)

I. Úvodní ustanovení

 

1.       Tyto obchodní podmínky společnosti couplii s.r.o. (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé na základě smlouvy uzavřené podle §1746 odst. 2 NOZ (dále jen „Smlouva“) mezi Společností a zájemcem o stažení a užívání aplikace COUPLII zaměřené na ochranu vztahů (dále jen „Klient“), mezi jejíž hlavní funkcionality patří zejména poskytování informací a doporučení ke vztahu s partnerem, monitorovací nástroje k měření spokojenosti Klienta ve vztahu, motivační program a podpora, propojení Klienta se zvoleným partnerem a sdílení dat z Aplikace COUPLII v páru (dále jen „Aplikace COUPLII“). Aplikace COUPLII je ke stažení z příslušného tržiště mobilních aplikací a je kompatibilní se systémy Android a iOS.

2.       Aplikace COUPLII je navržena s cílem pomoci zlepšit Klientovi fungování partnerského/manželského vztahu a podpořit ho v dosažení spokojenosti ve vztahu prostřednictvím personalizovaného obsahu dle vložených údajů Klienta, která mj. obsahuje edukační informace ke vztahu, motivační prvky, umožňuje průběžně zaznamenávat údaje o vztahu a hodnotit jej dle zvolených kritérií. Uživatelské rozhraní obsahuje stránky s jednotlivými funkcionalitami přístupné po rozkliknutí příslušných ikonek. Aplikace COUPLII komunikuje mj. prostřednictvím zpráv a upozornění. Program pomáhá s orientací ve vztahu, se zlepšením jeho fungování a s nastavením komunikace s partnerem, který rovněž na základě pozvánky Klienta Aplikaci COUPLII spustí a zaregistruje se do ní, jinak není umožněno její řádné fungování. Údaje o vztahu a partnerovi lze zaznamenávat manuálně, a to výběrem z nabízených hodnot nebo textem.

3.       Tyto Obchodní podmínky a Smlouva stanoví podmínky pro přístup a užití Aplikace COUPLII, a upravují práva a povinnosti osob využívajících Aplikaci COUPLII. Předmětem Smlouvy je právo Klienta na přístup a používání Aplikace COUPLII; v rámci toho Společnost Klientovi umožní zejména (a) instalaci, provoz a aktualizace Aplikace COUPLII; (b) vytvoření a spravování uživatelského účtu a odběr služeb s ním spojených; (c) dobíjení plateb; (d) uložení Klientových dat do systému a jejich zabezpečení a ochranu.

4.       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce; to platí i pro jejich dodatky či aktualizace. Znění Obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Aplikace COUPLII může být průběžně aktualizována. Obchodní podmínky se vztahují i na tyto aktualizované verze.

5.       Aplikace COUPLII je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Aplikaci COUPLII. Obsah Aplikace COUPLII nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Společnost předchozí písemný souhlas.

6.       Řádnou registrací a zřízením uživatelského účtu uděluje Společnost Klientovi omezené nevýhradní oprávnění k výkonu práva Aplikaci COUPLII a její obsah užít (dále jen „Licence“), a to v podobě, v jaké je Aplikace COUPLII v danou chvíli dostupná v příslušném tržišti mobilních aplikací. Licence je poskytnuta na dobu trvání Smlouvy, proužití v souladu s účelovým určením Aplikace COUPLII, výhradně pro osobní potřebu. Klient není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit Licenci na třetí osobu. Po skončení Smlouvy je Společnost oprávněna Klientovi znepřístupnit Aplikaci COUPLII, včetně uživatelského účtu, a veškerých dat v něm obsažených; Klientovi v souvislosti s tím nevznikají vůči Společnosti žádné nároky.

7.       Klient může do Aplikace COUPLII vkládat obsah, který může být chráněn např. jako autorské dílo nebo jako jiný zákonem chráněný nehmotný statek. Jeho vložením poskytuje Klient Společnosti nevýhradní oprávnění k výkonu práva obsah užít po celou dobutrvání majetkových autorských práv, celosvětově, bez omezení co do rozsahu a účelu užití. Společnost je oprávněna obsah zveřejnit, měnit (včetně jeho názvu a označení autora), spojit ho s jiným dílem, zařadit ho do díla souborného nebo ho dokončit. Společnost je oprávněna poskytnout podlicenci třetí osobě či postoupit licenci k obsahu na třetí osobu, to vše bezúplatně. Smluvní strany vylučují právo Klienta na jakoukoli případnou dodatečnou odměnu za poskytnutí obsahu, ledaže toto není možné dohodou stran vyloučit.

 

II. Uživatelský účet a uzavření smlouvy

 

1.       Pro užívání Aplikace COUPLII je Klient povinen se zaregistrovat a tím zřídit svůj uživatelský účet postupem dle těchto Obchodních podmínek a podmínek uvedenýchv Aplikaci COUPLII. Registrovat se může fyzická osoba starší 16 let. Na základě registrace a zřízení uživatelského účtu může Klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého lze např. sledovat informace týkající se jeho vztahu, vyhodnocení, notifikace, návody, provádět platby (jsou-li služby zpoplatněny), komunikovat s odborníky (jestliže to aplikace umožňuje), komunikovat se svým partnerem, sledovat aktuální informace, objednávat další produkty, mít k dispozici statistiky ke svému partnerskému vztahu, jeho historii, apod. Před odesláním žádosti (objednávky) o registraci je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit vložené údaje, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat.

2.       Uživatelský účet je neveřejnou částí Aplikace COUPLII, která je Klientovi přístupná po zadání přihlašovacích údajů, tj. registrované e-mailové adresy a Klientem zvoleného hesla uloženého do aplikace při zřizování uživatelského účtu nebo přihlášením prostřednictvím účtů třetích stran.

3.       Dokončením registrace je uzavřena Smlouva o poskytování služeb mezi Společností a Klientem, jejíž obsah je tvořen těmito Obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a dalšími dokumenty, na něž Obchodní podmínky a/nebo Aplikace COUPLII odkazuje. Dokončením registrace Klient potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů řádně seznámil a zavazuje se je dodržovat. Před dokončením registrace také Klient vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a užíváním cookies. Registrace probíhá prostřednictvím elektronického formuláře dostupného v Aplikaci COUPLII vyplněním údajů označených jako povinné; bez vyplnění povinných údajů nelze proces registrace a zřízení uživatelského účtu dokončit. Po vyplnění potřebných údajů bude Klientovi vytvořen uživatelský účet, Klient se stane registrovaným Klientem a obdrží unikátní číselnopísmenný kód určený jeho partnerovi ve vztahu, prostřednictvím kterého mu bude umožněno se do Aplikace COUPLII připojit, stát se Klientem, a vzájemně se propojit s konkrétním zvoleným partnerem; tímto způsobem se propojí oba uživatelské účty.

4.       Jeden uživatelský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný Klient. Odpovědnost za aktivitu probíhající v rámci účtu nese výhradně Klient. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelskéhoúčtu. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě, že Klient třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.       Při registraci je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu jsou Společností považovány za správné.

6.       Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, nebo jestliže Klient poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze Smlouvy, vč. Obchodních podmínek. Společnost je oprávněna Klientovi kdykoli pozastavit možnost užívat Aplikaci COUPLII, a to i bez uvedení důvodu.

7.       Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.       Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Klient sám.

 

 

III. Platby

 

1.       Základní verze Aplikace COUPLII je bezplatná. Bude-li některá z doplňkových služeb zpoplatněna, může platbu Klient uhradit Společnosti bezhotovostně zejména platební kartou přesměrováním na zabezpečenou on-line platební bránu.

2.       Závazek Klienta uhradit jakoukoliv platbu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti. Zvolil-li Klient jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Před jejím použitím je povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími její užívání. Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Klientovi na základě použití tohoto platebního systému.

3.       Jsou-li příslušné služby zpoplatněny, řídí se dle zveřejněného platného ceníku Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo upravovat ceník a zejména jednostranně odpovídajícím způsobem navyšovat poplatky z důvodů změn v příslušných právních předpisech České republiky a zvýšení sazeb DPH či jiných daní.

4.       V případě opakujících se plateb se mohou poplatky v Aplikaci COUPLII automaticky obnovovat a lze je kdykoli zrušit s účinností do začátku následujícího platebního období. Další informace o platebních podmínkách jsou obsaženy ve smluvních podmínkách iTunes/Apple Store a Google Play.

5.       Aplikace COUPLII může přičítat a/nebo odečítat body/odměny např. za aktivitu v aplikaci. Klient bere na vědomí, že tyto body nejsou nárokovatelné ani jinak směnitelné za peníze; slouží pouze jako motivační prvek.

 

 

IV. Ostatní

 

1.       Klient se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Společnosti, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení služeb nabízených prostřednictvím Aplikace COUPLII. Klient se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o Aplikaci COUPLII.

2.       Společnost je povinna dodat věc či službu ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Klient nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí v případě, že byl ujištěn výslovně o bezvadnosti nebo byla-li vada zastřena lstivě.

3.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Společnost nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně Klienta, které Klientovi znemožní užívání Aplikace COUPLII.

4.       Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady má Klient povinnost reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvěděl, nejpozději do 48 hodin po jejich vyskytnutí. V případě vad, má Klient zejména právo na (a) bezplatnou nápravu (především poskytnutí náhradního plnění), (b) přiměřenou slevu z ceny, (c) odstoupení od Smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením). Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena. Práva z vadného plnění nenáleží zejména v případě, že Klient o vadě před poskytnutím služby věděl, vadu sám způsobil zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací, apod.

5.       Reklamaci služeb Společnosti (a/nebo stížnost či podnět) lze uplatnit e-mailem na adrese support@couplii.com či písemnou reklamací odeslanou do sídla Společnosti. Při uplatnění reklamace je nezbytné co nejpřesněji popsat, v čem Klient vadu spatřuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byla Společnosti doručena řádná reklamace dle předchozí věty a uplatněno právo z odpovědnosti za vady. Řádně doručenou reklamaci Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Klient obdrží písemné potvrzení. Klient má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace, přičemž právo na úhradu těchto nákladů je nutno uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout.

6.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Českáobchodní inspekce, se sídlem Praha, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

7.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.       Klient zaručuje, že k obsahu Klientem vkládanému do Aplikace COUPLII má veškerá potřebná práva v nezbytném rozsahu, a že užitím obsahu v souladu s těmito Obchodními podmínkami Společnost nezasáhne do žádných práv třetí osoby. V případě, že se toto prohlášení ukáže být nepravdivým, nesprávným, neúplným nebo zavádějícím, zavazuje se Klient bezodkladně a na své vlastní náklady pro Společnost tato práva v potřebném rozsahu zajistit, a dále odškodnit Společnost, příp. její klienty a/nebo obchodní partnery a nahradit jim veškerou vzniklou újmu vzniklou v této souvislosti (vč. případných sankcí a/nebo nákladů soudních a/nebo jiných řízení).

9.       Klient se vzdává, v rozsahu umožněném českým právním řádem, práva na náhradu újmy způsobené mu Společností, ledaže jde o nárok, kterého se nelze platně vzdát. Společnost tak nebude zejména povinna nahradit Klientovi újmu vzniklou mj. v důsledku nemožnosti užívat Aplikaci COUPLII nebo její funkce a/nebo změnou těchto Obchodních podmínek a/nebo ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Klienta a/nebo v důsledku využívání Aplikace COUPLII v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem a/nebo v důsledku užití služby či produktu třetí strany a/nebo nezávisle na vůli Společnosti. Klient bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za obsah, který Klient do Aplikace COUPLII vloží.

 

 

V. Zrušení smlouvy

1.       Strany mohou Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou.

2.       Klient má právo odstoupit od Smlouvy se Společností bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od dne uzavření Smlouvy, tj. ode dne vytvoření uživatelského účtu na základě žádosti Klienta. Klient výslovně souhlasí s tím, aby Společnost zpřístupnila službu před uplynutím lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení musí Klient o svém odstoupení prokazatelně informovat druhou smluvní stranu, kdy vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, je k dispozici níže, dále má Klient možnost odstoupit zrušením svého uživatelského účtu v Aplikac iCOUPLII.

3.       Odstoupí-li Klient bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a bylo započato s plněním na základě souhlasu Klienta dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Klient poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Klient poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

4.       Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy a Smlouvu okamžitě ukončit, pokud Klient poruší své povinnosti dle Smlouvy, vč. těchto Obchodních podmínek a/nebo se ukáže jakékoliv jeho prohlášení dle Obchodních podmínek jako nepravdivé. Ukončí-li Společnost Smlouvu podle předchozí věty, má právo ponechat si již zaplacenou platbu jako smluvní pokutu za porušení Smlouvy, a to i v případě, že se vztahuje k období po ukončení Smlouvy. Tím není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody v plné výši.

 

 

VI. Obsah Aplikace COUPLII a prohlášení Klienta

 

1.     Klient si je vědom, že Aplikace COUPLII je softwarovým nástrojem, který na základě informací do ní vložených Klientem, příp. jeho partnerem ve vztahu, automatizovaně generuje Klientovi doporučení, plány a další obsah a propojí jej s partnerem, příp. požadovanými odborníky, je-li tato služba k dispozici. Společnost sama neposkytuje zdravotní a/nebo psychologické a/nebo psychiatrické a/nebo terapeutické služby. Aplikace slouží pro podporu Klienta v self-managementu s cílem zlepšit jeho vztah s partnerem. Zlepšení vztahu může mít vliv na zlepšení mentálního nastavení Klienta, ale Aplikace COUPLII ani její obsah nejsou určeny např. k léčbě nebo terapii. Aplikace COUPLII generuje obsah na základě informací, které do ní vloží Klient. Relevance obsahu Aplikace COUPLII je tak ovlivněna správností, pravdivostí a úplností informací, které Klient do Aplikace COUPLII načetl, a které Aplikace COUPLII dále neověřuje. Používání Aplikace COUPLII je na vlastní riziko Klienta a Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za újmu způsobenou užíváním aplikace ani žádné záruky, že konkrétní obsah či funkcionalita Aplikace COUPLII jsou pro Klienta, resp. jeho partnera, vhodné.

2.     Klient prohlašuje, že (a) si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý užívat Aplikaci COUPLII; (b) nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly v práci s Aplikací COUPLII.

3.     Klient rozumí tomu, že všechny informace zveřejněné v Aplikaci COUPLII a/nebo poskytnuté slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti zcela konkrétní situace jednotlivého Klienta. Společnost neodpovídá za způsob, jakým Klient doporučení aplikuje v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivého Klienta a jeho případné následky. Ustanovení §2950 NOZ proto na právní vztahy nedopadá. Společnost nezaručuje dosažení výsledku (např. zlepšení vztahu, zefektivnění komunikace s partnerem) užíváním Aplikace COUPLII, neboť toto je ovlivněno řadou faktorů, které nejsou pod kontrolou Společnosti. Řádným užíváním se však může zvýšit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

4.     Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou Klientovi vzniknout v důsledku nedodržení postupu či pokynů Aplikace COUPLII. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si Klient způsobí úmyslně, z nedbalosti.

5.     Klient ve veřejných diskuzích a hodnocení Aplikace COUPLII nebude hrubě a/nebo vulgárně urážet ostatní diskutující, smluvní partnery Společnost, Společnost a/nebo její zaměstnance ani nebude zveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. V souvislosti s veřejnými diskuzemi si Společnost vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či jinak poškozují výše uvedené osoby.

6.     Klient souhlasí s uveřejněním hodnocení. Hodnocení je uvedeno spolu se jménem Klienta. Pokud je součástí příspěvku a/nebo hodnocení fotografie uděluje Klient Společnosti bezúplatné oprávnění k užití díla (fotografie) (licenci), a to v původní, zpracované či jinak změněné podobě, v recenzích a jakož i v reklamních materiálech Společnosti v elektronické či tištěné podobě a Společnost tuto licenci přijímá. Licence se uděluje v neomezeném rozsahu, tj. bez územního či množstevního omezení a na celou dobu trvání autorských práv. Společnost není povinna licenci využít.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

1.    Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Společnosti plní Společnost prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného v Aplikaci COUPLII.

2.    Klient souhlasí ve smyslu ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a ozměně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), se zasíláním obchodních sdělení Společností na e-mailovou adresu či na telefonní číslo Klienta. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení plní Společnost prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3.    Klient souhlasí s používáním tzv. cookies, a to v rozsahu uvedeném v informacích v Aplikaci COUPLII.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1.    Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2.   Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3.   Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 NOZ.

4.   Veškerá oznámení a korespondence vyplývající ze Smlouvy budou písemná. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že pro potřeby doručování jakýchkoli písemností budou užívat v případě Klienta jeho e-mailovou adresu uvedenou Klientem při registraci, v případě Společnosti je pak adresa pro doručování: Praha, Nové Město, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00, adresa elektronické pošty: support@couplii.com.

5.   Dojde-li ke změně v uvedených kontaktních údajích, je povinností strany, u které ke změně došlo, písemně informovat o této skutečnosti druhou stranu. V případě nesplnění této povinnosti, platí adresa dle předchozího odstavce.

6.   Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit Obchodní podmínky. V takovém případě je povinností Společnosti zveřejnit oznámení o změnách Obchodních podmínek, vč. nového znění, v Aplikaci COUPLII alespoň 30 dní před plánovaným dnem účinnosti změny. Jestliže Klient se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Společnosti před plánovaným dnem účinnosti změny a vypovědět Smlouvu. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět ke dni plánované účinnosti změny. Pokud Klient se změnou Obchodních podmínek souhlasí a/nebo na oznámení o novém znění Obchodních podmínek nereaguje, má se za to, že s návrhem souhlasí.

 

V Praze dne 1. 5. 2023

 

Lenka Vacková a Ing. Petr Kadidlo
jednatelé za couplii s.r.o.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (zde Klient vloží e-mailovou adresu uvedenou u uživatelského účtu, jméno a příjmení):

– Oznamuji, že tímto  odstupuji od uzavřené smlouvy o poskytnutí Aplikace COUPLII

– Datum registrace

– Jméno a příjmení Klienta

– Adresa Klienta

– Podpis Klienta (pouze pokud je tento  formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

Aplikace - informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

1.     Totožnost a kontaktní údaje správce: obchodní společnost couplii s.r.o., se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00, IČO: 07942362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310237, kontaktní údaje: adresa Praha 1, Nové Město, Opletalova 1525/39, PSČ 110 00, e-mailová adresa support@couplii.com, telefonní kontakt +420 605 828 601 (dále jen „Správce“).

2.     Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem ustanoven.

3.     Správce může zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádný výkon své činnosti.

4.     Osobním údajem jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých, lze osobu přímo či nepřímo identifikovat (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, vč. jejich pozdějších aktualizací). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje (zejména údaje o zdravotním stavu). V rámci aplikace COUPLII zaměřené na ochranu vztahů, mezi jejíž hlavní funkcionality patří zejména poskytování informací a doporučení ke vztahu s partnerem, monitorovací nástroje k měření spokojenosti klienta ve vztahu, motivační program a podpora, propojení klienta se zvoleným partnerem a sdílení dat z aplikace COUPLII v páru (dále jen „Aplikace COUPLII“), a která je ke stažení z příslušného tržiště mobilních aplikací, mohou být shromažďovány, ukládány a používány zejména tyto osobní údaje: geografickéumístění, typ a verze prohlížeče a operačního systému; informace o návštěvách apoužití Aplikace COUPLII, včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu; e-mailová adresa zadávaná při registraci do Aplikace COUPLII; informace zadané pro vytvoření uživatelského účtu (především e-mail, uživatelské jméno, přezdívka, profilové obrázky, pohlaví, rok narození, stav, zájmy a koníčky, informace o vztahu a životním stylu, vzdělání, zaměstnání, vztahových preferencích, apod.); informace zadávané při používání služeb Aplikace COUPLII za účelem sestavení personalizovaných doporučení, včetně četnosti a podmínek použití Aplikace COUPLII; informace související s případným nákupem, použitými službami nebo transakcemi; informace obsažené v komunikaci, včetně samotného obsahu a metadat.

5.     Za účelem uzavření a plnění smlouvy dle Obchodních podmínek Správce dostupných zde https://www.couplii.com/ zpracovává zejména tyto osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon), uživatelské jméno, přístupový kód do aplikace poskytnutý Správcem pro partnera klienta. Tyto údaje jsou zpracovávány, aby bylo klientům umožněno registrovat se do Aplikace COUPLII, zřídit si uživatelský účet a využívat její funkce. Zpracování výše uvedených osobníchúdajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a její další plnění.

6.      Dobrovolně poskytnuté osobní údaje o klientovi vztahující se k jeho vztahu, komunikaci s partnerem, návycích klienta, jeho vztahových preferencích, apod., které klient dobrovolně vyplňuje do Aplikace COUPLII, jsou zpracovávány za účelem fungování AplikaceCOUPLII s cílem zlepšit vztah klienta s partnerem, tj. zejména vytvoření doporučení ke vztahu, poskytnutí monitorovacích nástrojů k měření spokojnosti klienta ve vztahu, motivačního programu, aj.

7.     Účel zpracování vychází z konkrétního případu zpracování, obecně jím je zejména poskytnutí požadované služby (zřízení uživatelského účtu, uzavření smlouvy, fungování Aplikace COUPLII) a informace o službách.

8.     Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) Nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

9.     Příjemci a zpracovateli osobních údajů mohou být externí poskytovatelé služeb účetních, poskytovatelé poskytující serverové, webové, cloudové nebo IT služby, jejichž totožnost bude sdělena na vyžádání, a dále zaměstnanci a spolupracovníci Správce.

10.  Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případěne zbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).

11.   Osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými právními předpisy po dobu, po kterou bude Správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů; půjde zpravidla nejdéle 5 let od ukončení/realizace konkrétního případu.

12.  Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, vyjma dále uvedeného. Osobní údaje jsou zpracovávány primárně v elektronické podobě, a to i automatizovanými prostředky, konkrétně především v rámci software zajišťujícího chod Aplikace COUPLII. Osobní údaje mohou být zpracovány i manuálně v souladu s příslušným účelem, kdeje to nezbytné či vhodné zejména zaměstnanci či jinými externími spolupracovníky. Všichni zpracovatelé osobní údaje zpracovávají pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném, kdy tyto osoby jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

13.  Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektů údajů.

14.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů dle Nařízení především tato práva: (a) na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů; (b) na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje; (c) na výmaz osobního údaje dle čl. 17 Nařízení, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas; (d) na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů; (e) na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci; (f) automatizované individuální rozhodování – tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy; (g) odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů byl-li právním základem zpracování důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

15.  Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce písemně doporučeným dopisem nebo e-mailem zaslanými na shora uvedené adresy. Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/.

16.  Dále má subjekt údajů právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

17.  Bude-li Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.

18.  K zabezpečení údajů byla Správcem přijata příslušná technická a organizační opatření mj. antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky zabezpečení. Všechny poskytnuté osobní údaje Správce uloží na zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall). Všechny elektronické finanční transakce zadané přes Aplikaci COUPLII budou zašifrovány.

19.  Berte prosím na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet Správce nemůže zcela zaručit, nicméně za účelem zajištění maximální bezpečnosti dat přijímá veškerá nezbytná opatření. Aplikace COUPLII obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran Správce nemá kontrolu a nenese za ně jakoukoliv odpovědnost.

20.  Aplikace COUPLII používá soubory cookies v rozsahu uvedeném zde https://www.couplii.com/; pro jejich užití klient Správci dává separátní souhlas.

 

 

V Praze dne 1. 5. 2023

 

Lenka Vacková a Ing. Petr Kadidlo
jednatelé za couplii s.r.o.